คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 ครั้งที่ 2 โดยขอให้ผู้สมัครตรวจดูรายชื่อ ตามโครงการฯ ที่ประกาศไว้ ดังนี้

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี ม.6 ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี ปวช. ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ Portfolio (ม.6) ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ Portfolio (ปวช.) ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยฯ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 (วุฒิ ม.6) ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยฯ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 (วุฒิ ปวช.) ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จ.บุรีรัมย์ฯ กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 (ม.6) ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตพุเตย จ.สุพรรณบุรี กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดีกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 คลิกที่นี่

ผู้ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จนกว่าจะยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-House) ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนโดยมีรายละเอียดที่หมายเหตุท้ายประกาศรายชื่อโครงการฯ


24 มกราคม 2567