มจพ. ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ฟักพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เป็นผู้แทนสักขีพยาน), รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเมธ  เฉลิมวิสุตม์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (เป็นผู้แทนสักขีพยาน) ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับ นายวิรัตน์ ศรีอมรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ จิตตะนุศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมการทดสอบการผลิต, นายสุนทรีย์ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, นายณัฐพงศ์ แก้วประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, นายจิรวัฒน์ ลัคนาวัน ผู้จัดการแผนกรัฐกิจสัมพันธ์ และเยี่ยมชมห้อง Smart Electronics Learning Center ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมกันนี้ บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเครื่อง Handler & Tester ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที ทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน

23 มกราคม 2567

ห้องภาพ