คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เทวารักษ์ ปานกลาง และ อาจารย์ ดร.สุวดี โพธิ์วิจิตร

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เทวารักษ์ ปานกลาง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์  ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 และ อาจารย์ ดร.สุวดี โพธิ์วิจิตร ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

20 มกราคม 2567

ห้องภาพ