คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 ครั้งที่ 2 โดยขอให้ผู้สมัครตรวจดูรายชื่อและข้อมูลการสัมภาษณ์ ตามโครงการฯ ที่ประกาศไว้ ดังนี้

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี ม.6 ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี ปวช. ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Portfolio (ม.6) ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Portfolio (ปวช.) ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดีสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยฯ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 (วุฒิ ม.6) ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยฯ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 (วุฒิ ปวช.) ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จ.บุรีรัมย์ฯ กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 (ม.6) ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตพุเตย จ.สุพรรณบุรี กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดีกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 คลิกที่นี่

ให้ผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ รายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์
ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ขอให้ดูรายละเอียดสถานที่สอบสัมภาษณ์ และข้อมูลต่างๆ ในหมายเหตุท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามโครงการที่ตนเองสมัครไว้ข้างต้นนี้ 

(ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2567)

18 มกราคม 2567