ประกาศ มจพ. เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ปีการศึกษา 2567

กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประกาศให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567 โดยผู้ที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนฯ ต้องมีชั่วโมงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) และกำหนดให้นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนฯ ทราบพร้อมกับปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ จึงขอให้ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ประกาศและแบบฟอร์ม สำหรับศึกษาข้อมูลและดำเนินการปฏิบัติ ดังนี้

21 ธันวาคม 2566