ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  เพื่อตรวจดูรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารสำคัญต่างๆ ขอให้นักศึกษาดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่แนบมากับข่าวประกาศนี้ 

6 ธันวาคม 2566