ใบรายงานผลการตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2567