ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ TCAS รอบที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ TCAS รอบที่ 1 ขอให้ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ตรวจดูรายชื่อและรายละเอียดต่างๆ  ในประกาศโครงการฯ ดังนี้

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี ม.6 ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี ปวช. ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียน ปวส. ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการ Portfolio (ม.6) ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการ Portfolio (ปวช.) ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการ Portfolio (ปวส.) ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 คลิกที่นี่ 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดีสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยฯ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 (วุฒิ ม.6) คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยฯ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 (วุฒิ ปวช.) คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผานการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จ.สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1(ม.6) คลิกที่นี่  

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จ.บุรีรัมย์ฯ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 (ม.6) คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จ.ยโสธรฯ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 (ม.6) คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จ.สตูล ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 ( ม.6) คลิกที่นี่ 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตพุเตย จ.สุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 คลิกที่นี่

ผู้ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จนกว่าจะยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-House) ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนโดยมีรายละเอียดที่หมายเหตุท้ายประกาศรายชื่อโครงการฯ

30 พฤศจิกายน 2566