ประกาศทุนพัฒนาวิชาการประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ทุนพัฒนาวิชาการประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ขอให้นักศึกษาตรวจดูรายชื่อและการยื่นเอกสารต่างๆ ได้ที่ไฟล์ PDF ด้วยการดาวน์โหลด ดังนี้

29 พฤศจิกายน 2566