ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เดินทางไปแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีบุณยานนท์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา สังข์หนุน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร, อาจารย์ ดร.วรรณรัก นพเจริญกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารคุณภาพการศึกษา และคณาจารย์ประจำภาควิชา เดินทางไปแนะแนวการศึกษาและให้ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS 1 - 4 ปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีบุณยานนท์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

9 พฤศจิกายน 2566

ห้องภาพ