มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันการบินพลเรือน

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วย ดร.พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองบินวิชาการบริการการจราจรทางอากาศ รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการวิชาการ และ ดร.อุสาห์ ต่อเทียนชัย ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมการบิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับความร่วมมือในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนการปฏิบัติงานและความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินระหว่างองค์กร วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้านครเหนือ

9 พฤศจิกายน 2566

ห้องภาพ