ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 2/2566

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อตนเอง และรายละเอียดที่แจ้งท้ายประกาศ ผ่านการดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่แนบมากับประกาศนี้

9 พฤศจิกายน 2566