แสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับการรับรอง สมรรถนะอาจารย์ระดับที่ 3 ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ Thailand PSF

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับการรับรอง สมรรถนะอาจารย์ระดับที่ 3 ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ Thailand PSF (Thailand Professional Standards Framework) จากสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (คอวท)

Thailand PSF ระดับ 3 เป็นการเทียบการรับรองตามกรอบมาตรฐานอาชีพระดับอุดมศึกษา จาก United Kingdom Professional Standards Framework (UK-PSF) ระดับ Senior Fellow จาก The Higher Education Academy (SFHEA) 


1 พฤศจิกายน 2566

ห้องภาพ