ประชุมติดตามการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรห้องเรียนนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์, รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา สังข์หนุน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร, รองศาสตราจารย์ ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ อาจารย์ ดร.วรรณรัก นพเจริญกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารคุณภาพการศึกษา เดินทางไปประชุมติดตามการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรห้องเรียนนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมี นางกุสุมา ยี่ภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ และคณะครู ให้การต้อนรับพร้อมกับเยี่ยมชมห้องเรียน วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี

1 พฤศจิกายน 2566

ห้องภาพ