ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่แนบมานี้ เพื่อดูรายละเอียดการขอรับทุน โดยผู้สนใจสามารถส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

27 ตุลาคม 2566