คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย 3 พระจอม

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์, รองศาสตราจารย์ ดร.นนชนัต ฉัตรภูติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหะพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย 3 พระจอม เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และ ศูนย์ Smart Electronics คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566

26 ตุลาคม 2566

ห้องภาพ