คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา อ่องอารี ผู้อำนวยการอุทยานเทคโนโลยี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด โดยมี นายอภิชาต นุชประยูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวภาพ นายจรินทร์ ระดมกิจ ผู้เชี่ยวชาญ KTRD และ นางสาวน้ำเพชร ทับทิมศรี ผู้ช่วยผู้จัดการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และความร่วมมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ อุทยานเทคโนโลยี มจพ.

26 ตุลาคม 2566

ห้องภาพ