คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. อบรมการใช้ระบบตัดเกรด RegKMUTNB

อาจารย์ณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร อบรมการใช้ระบบตัดเกรด RegKMUTNB ให้แก่คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 78 และผ่าน Zoom meeting

26 ตุลาคม 2566

ห้องภาพ