ประกาศ การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2567

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ได้เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท หรือ หลักสูตรปริญญาเอก นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ไฟล์ PDF แนบมานี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โทร. 02-555-2000 ต่อ 4231

3 ตุลาคม 2566