คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี สุนทรานนท์ และ อาจารย์ อวัศ วิเศษสัย

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี สุนทรานนท์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 และ อาจารย์ ดร.อวัศ วิเศษสัย ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสได้ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2566

2 ตุลาคม 2566

ห้องภาพ