ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ส่งข้อเสนอโครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตำราเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม

ขอเชิญคณาจารย์ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ส่งข้อเสนอโครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตำราเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 คณาจารย์ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ ฯ ภายในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 สอบถามเพิ่มเติมที่ หน่วยหลักสูตร  พัฒนาวิชาการและสหกิจศึกษา ชั้น 2  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โทรศัพท์ภายใน 4220 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดพร้อมกับดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ไฟล์PDF แนบมานี้

20 กันยายน 2566