สรุปรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Science Hackathon 2023 ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

สรุปรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Science Hackathon 2023 วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เพื่อความถูกต้องในการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร ให้นักเรียนตรวจสอบชื่อ - นามสกุล หากมีแก้ไข ให้แจ้งกลับที่ e-mail : narissara.c@sci.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566 ก่อนเวลา 15.00 น.

2. ให้นักเรียนแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรมด้วยชุดนักเรียนหรือชุดพละศึกษาของทางโรงเรียนที่สังกัด

3. นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งโครงการจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตร (นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ให้ดูรายละเอียดใน e-mail ของตนเอง)

4. นักเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการ และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม

5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-555-2000 ต่อ 4231, 4225 หรือ ผ่านทาง e-mail : narissara.c@sci.kmutnb.ac.th

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตรวจสอบรายชื่อตนเองและกำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ไฟล์ PDF แนบมา สำหรับดาวน์โหลดในครั้งนี้

7 กันยายน 2566

ห้องภาพ