ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชาภัทร พัฒนะรพีเลิศ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 และ อาจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2561

27 กรกฎาคม 2566

ห้องภาพ