สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ พร้อมกับมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครูของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำหรับภาควิชาที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และ สิ่งแวดล้อม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

รางวัลรองชนะเลศ อันดับ 2 ได้แก่ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

รางวัลชมเชย ได้แก่ ภาควิชาสถิติประยุกต์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

นอกจากนี้ มีพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศรวมกีฬา จากการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 (อะตอมเกมส์) ให้แก่คณะ การจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ และเพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง 216 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

20 กรกฎาคม 2566