บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับประกาศนียบัตรแสดงความยินดีที่คว้ารางวัลจากเวทีนานาชาติ Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้ารับประกาศนียบัตรแสดงความยินดี แก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่คว้ารางวัลจากเวทีนานาชาติ Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลดังนี้

1. รางวัล เหรียญทอง Gold Medal ผลงานเรื่อง ​แผ่นเมมเบรนจากเส้นใยนาโนสำหรับการกำจัดสารอินทรีย์ปนเปื้อนในน้ำ (Nanofibrous Membranes for Removal of Water Organic Contaminants -MEMBRANOX) โดย​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง​​ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช​​ จาก “The 34th International Invention, Innovation and Technology Exhibition (ITEX’23)” เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2566 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

 2. รางวัล เหรียญทอง Gold Medal ผลงานเรื่อง ​ผลิตภัณฑ์ไข่ขาวผงไฮโดรไลเสต (Egg White Protein Hydrolysate Product) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร คงเรือง​​ ​นางสาวทิพย์วลี จุลมัญลิก​​ และนางสาวพิชญาธร บุญแก้ว​​ จาก “The 16th International Invention and Innovation Show” (INTARG 2023) เมื่อวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2566 ณ เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์ 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่สร้างผลงานวิจัยและชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดให้มีพิธีมอบรางวัล ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

15 กรกฎาคม 2566

ห้องภาพ