คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพแบบองค์รวม ให้กับบุคลากรและนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา สังข์หนุน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพแบบองค์รวม โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลราชวิถี ให้ความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การกู้ชีพแบบองค์รวมสำหรับบุคลากรและนักศึกษาในการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างถูกต้อง พัฒนาทักษะการกู้ชีพแบบองค์รวมในการดูแลจัดการภาวะวิกฤติของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมอบรม วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

12 กรกฎาคม 2566

ห้องภาพ