คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทในโครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทกร สถิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา ศรีสรวล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและสหกิจศึกษา พร้อมด้วยวิทยากรบรรยายจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งรุ่นพี่ของคณะฯ ให้คำแนะนำข้อมูล การบริการให้บริการ และการใช้ชีวิตร่วมกันในมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้สร้างความคุ้นเคยกับมหาวิทยาลัย สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน ผ่านกิจกรรม สันทนาการต่างๆ รวมทั้งให้นักศึกษาได้รับทราบระเบียบวินัยข้อบังคับต่างๆ ที่นักศึกษาพึงปฏิบัติ ด้านการศึกษาและสวัสดิการต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมสำหรับนักศึกษา การวัดผลการศึกษาและสภาพการเป็นนักศึกษา ทุนการศึกษา สโมสรนักศึกษา และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการปรับตัวให้พร้อมและเปิดมุมมองใหม่ให้เป็นแนวทางสำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566

12 กรกฎาคม 2566