คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์จัดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านอัคคีภัย

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านอัคคีภัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรได้ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย มีความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีความรู้ในการดับเพลิงเบื้องต้น การอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เข้าใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อเกิดอัคคีภัย ซึ่งในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงบางซ่อนมาบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะที่เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ ลานสวนปาล์ม มจพ.

23 มิถุนายน 2566

ห้องภาพ