คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และสิทธิบัตรปัญญาประดิษฐ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญามาให้ความรู้

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรัตนา สังข์หนุน  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  เป็นประธานเปิดโครงการอภิปราย เรื่อง  “ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และสิทธิบัตรปัญญาประดิษฐ์” โดยมี คุณปันจะ   ห้าวหาญ  นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร ชำนาญการ  คุณเพชร    พชรวีภาส  นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร ชำนาญการ และ คุณสมปอง  มณีรุ่ง  นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร ปฏิบัติการ ให้ข้อเสนอแนะในการขอจดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และสิทธิบัตรปัญญาประดิษฐ์และตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมฟังอภิปราย วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาการจดลิขสิทธิ์และการขอรับสิทธิบัตร และได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการและตัวอย่างการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรที่เป็นซอฟต์แวร์ หรือสิทธิบัตรด้านปัญญาประดิษฐ์ อีกทั้งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิจัย อาจารย์ และผู้ที่สนใจในการขอรับการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สามารถร่วมซักถาม ขอรับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 223 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

30 พฤษภาคม 2566

ห้องภาพ