คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับเชิญบรรยายหลักสูตร ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นนชณัต ฉัตรภูมิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วรรณรัก นพเจริญกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารคุณภาพการศึกษา และ อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และมีการซักถามจากผู้ปกครองในกิจกรรมพบครูของลูก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี 

30 พฤษภาคม 2566

ห้องภาพ