ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ยงพิศาล และ อาจารย์ ดร.คงอภิสิทธิ์ ทองพูนสมจิตถ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ยงพิศาลภพ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร และ สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  ตั้งแต่วันที่  5 มกราคม 2566 และ อาจารย์ ดร.คงอภิสิทธิ์ ทองพูนสมจิตถ์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

30 พฤษภาคม 2566

ห้องภาพ