คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้ฝึกทักษะทางภาษา กล้าแสดงออก และความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมพูดคุยและกล่าวเปิดโครงการ และมีอาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นวิทยากร  ระหว่างวันที่ 19 - 26 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา


30 พฤษภาคม 2566

ห้องภาพ