ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ ขอให้ตรวจดูรายชื่อและรายละเอียดต่างๆ ที่หมายเหตุท้ายประกาศ ด้วยการดาวน์โหลดไฟล์ PDF 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งนี้ ขอให้อ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามหมายเหตุที่ท้ายประกาศให้ครบถ้วน

29 พฤษภาคม 2566