ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 1/2566

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรี่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลนระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 1/2566 ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดโครงการได้ที่ไฟล์ PDF แนบมา ดังนี้

23 พฤษภาคม 2566