ประกาศ การให้ทุนพัฒนาวิชาการแก่นักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนพัฒนาวิชาการแก่นักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดต่างได้ที่ไฟล์ PDF แนบมาดังนี้

23 พฤษภาคม 2566