คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่13 (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งกิจกรรมวันแรกจัดให้มีการบรรยาย เรื่อง “Reimagine A Tech-Driven University” โดย คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร Chief Marketing Officer SCBX และ การนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566  ณ ห้องประชุม 223 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

18 พฤษภาคม 2566

ห้องภาพ