นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติจงยัง สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ขอแสดงความยินดีกับ นายพรนที ประกิ่ง และ นางสาวกมลชนก โกศัลวัฒน์ นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้รับการตอบรับให้ปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา ในหัวข้อเรื่อง Precision Sports project ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติจงยัง (National Central University) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566

8 พฤษภาคม 2566

ห้องภาพ