แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ฤชา ทับทิมใหม่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ฤชา  ทับทิมใหม่ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาชีวเคมี ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565

28 เมษายน 2566

ห้องภาพ