ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ ๗๖๓ สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน ๑ อัตรา และขยายเวลรับสมัคร จนถึง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดที่ไฟล์ PDF แนบมาดังนี้

26 เมษายน 2566