พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมบ่มเพาะโปรแกรมเมอร์พันธุ์ใหม่ GoIT

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา สังข์หนุน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมบ่มเพาะโปรแกรมเมอร์พันธุ์ใหม่ GoIT ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2566 จัดโดย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท Tata Consultancy Services (Thailand) Limited  และ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด (PANDORA) วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัว เรียนรู้และฝึกทักษะในการทำงาน และพัฒนาจนเกิดความสามารถในสายอาชีพของตนเอง โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของภาควิชา เข้าร่วมโครงการอบรมฯ และจัดให้มีพิธีเปิด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้อง 223 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่  https://www.facebook.com/PR.AppSci.KMUTNB/25 เมษายน 2566

ห้องภาพ