คณะผู้บริหารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ต้อนรับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ พญ.อารยา ศรัทธาพุทธ ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้บริหาร และ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และห้อง Lab ปฏิบัติการภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประยุกต์ใช้พัฒนาการเรียนการสอนด้านการแพทย์ ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วันที่ 20 เมษายน 2566

20 เมษายน 2566

ห้องภาพ