พิธีปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ สาขาวิชาชีววิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรม ในพิธีปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ สาขาวิชาชีววิทยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหะพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยและบริการวิชาการ/ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มจพ. กล่าวปิดโครงการ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมและคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทน ศูนย์ เข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป วันที่ 22 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

ภาพถ่ายกิจกรรม ดูได้ที่ Facebook: PR Applied Science Kmutnb

24 มีนาคม 2566

ห้องภาพ