คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทกร สถิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน  และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในชีวิตการทำงานเมื่อจบการศึกษาแบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคการหาและสัมภาษณ์งานskills ที่จำเป็นต่อการทำงาน แนวคิด Growth Mindset & STAR Thinkingตลอดจนการสร้าง CV ที่ดี และการสร้างโปรไฟล์ใน LinkedIn" โดย คุณรัฐพงศ์ วรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท เดอะเทรด เดสค์ ประเทศไทย จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมตวามพร้อมให้แก่นักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษาในการเข้าสู่งานอาชีพ วันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

20 มีนาคม 2566

ห้องภาพ