คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดนิทรรศการประกวดผลงานวิจัยในงาน Science Exhibition Day 2023

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพะนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Science Exhibition Day 2023 โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหะพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยและบริการวิชาการ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้  การจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความกล้าแสดงออก เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักศึกษา ได้ทราบถึงแนวทางในการคิดค้นงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณค่าต่อสังคม และพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่อไป สำหรับนิทรรศการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับความสนใจและมีผู้มาเข้าร่วมชมนิทรรศการ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ 

ประกาศผลรางวัลThe Best Presentation และ รางวัลอื่นๆ คลิกที่นี่!!

20 มีนาคม 2566

ห้องภาพ