คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดประกวดทูตกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการประกวดทูตกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนนักศึกษาของคณะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และเพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั้งระดับคณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป

โดยในปีนี้จัดในรูปแบบของ The Theater Yourself Your Character ในคอนเซปต์การถ่ายทอดตัวละครในภาพยนตร์ออกมาในรูปแบบของตนเอง ในวันแรกเริ่มจากการแนะนำตัวผู้เข้าประกวดจากทุกสาขา ในชุดนักศึกษา ผู้รับชมกิจกรรมสามารถให้กำลังใจโดยการซื้อดอกกุหลาบ พวงมาลัย ให้กับผู้เข้าประกวดได้

ในปีนี้ตำแหน่ง Sci-Boy ได้แก่ นายกษิดิ์เดช ดําหนู จากภาควิชาฟิสิกส์อุตสากรรมและอุปกรณ์การแพทย์ และ Sci-Girl ได้แก่ นางสาวบงกชธร วงษ์ศิริ จากภาควิชาสถิติประยุกต์ โดยทั้งคู่ยังพ่วงตำแหน่งทูตกิจกรรมอีกด้วย

  • นายณภัทร ทวีกิจ จากภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ได้ตำแหน่ง Queen และทูตกิจกรรม
  • นายโชติศักดิ์ สวัสดิ์ จากภาควิชาสถิติประยุกต์ ได้ตำแหน่ง เครื่องแต่งการยอดเยี่ยม (Best costume) และทูตกิจกรรม
  • นางสาวรัตชนาภา เจียมศักดิ์ จากภาควิชาฟิสิกส์อุตสากรรมและอุปกรณ์การแพทย์ ที่คว้าคนเดียว 3 ตำแหน่ง คือ ทูตกิจกรรม Facebook Like และ Popular vote
  • นางสาวเปมิกา สิทธิวิภัทร จากภาควิชาคณิตศาสตร์ ทีคว้ามา 3 รางวัลเช่นกัน คือ ทูตกิจกรรม Gluta girl และ Photogenic
  • นายปณกาน ยะเปีย จากภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ได้รับตำแหน่ง Gluta boy
  • นายณรงค์ นิลการะเกษ จากภาควิชาฟิสิกส์อุตสากรรมและอุปกรณ์การแพทย์ ได้รับตำแหน่ง Photogenic
  • นางสาวปฐมาพร ณ สงขลา จากภาควิชาสถิติประยุกต์ ได้รับตำแหน่ง Comedy และปิดท้ายด้วย
  • นางสาวธนพร บุญพอ จากภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับตำแหน่ง Popular vote

และตำแหน่งทูตกิจกรรม ชาย 7 คน หญิง 7 คน ได้แก่ นายณัชพล สวัสดี จากภาควิชาคณิตศาสตร์ นายสุวิจักขณ์ ชัยชนะ จากภาควิชาสถิติประยุกต์ นายกนกพล ถินทองหลาง จากภาควิชาฟิสิกส์อุตสากรรมและอุปกรณ์การแพทย์ นายศิริพงษ์ พฤติเครือวงศ์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ นายศุภวิชญ์ แตงภู่ ภาควิชาฟิสิกส์อุตสากรรมและอุปกรณ์การแพทย์ นายเสกสิทธิ์ นวลผ่อง จากภาควิชาคณิตศาสตร์ นายธนะโชค รัตน์ จากภาควิชาคณิตศาสตร์ และ นางสาวจิรัฐพร ล้อมรอบ ภาควิชาฟิสิกส์อุตสากรรมและอุปกรณ์การแพทย์ นางสาวสุภาพร นุตศิริ จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวพิมพ์นารา ชัยรัตน์ ภาควิชาฟิสิกส์อุตสากรรมและอุปกรณ์การแพทย์ นางสาวนันท์ชญาน์ อึงชัยนิพัทธ์ จากภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม นางสาวเจนจิรา บุญวัย จากภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม นางสาวชนันพร เสริมศรี ภาควิชาฟิสิกส์อุตสากรรมและอุปกรณ์การแพทย์ และนางสาวเปรมวดี วงค์ประเสริฐ ภาควิชาฟิสิกส์อุตสากรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 และ วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ลานสวนปาล์ม มจพ.

17 มีนาคม 2566