คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ต้อนรับ Chungbuk National University (CBNU) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา ศรีสรวล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและสหกิจศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหะพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ต้อนรับ Dr. Prof. Sang Mun Jeong, Acting Dean of the Graduate และ คณะผู้บริหาร จาก Chungju National University (CBNU) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี   เพื่อร่วมประชุมหารือและสร้างเครือข่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา วันที่ 16 มีนาคม 2566 ห้องประชุม 203 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

17 มีนาคม 2566

ห้องภาพ