ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนดี ได้เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท หรือ หลักสูตรปริญญาเอกของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยจะเปิดให้ส่งใบสมัครทุน ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ผู้สนใจขอให้ศึกษารายละเอียดการรับสมัครทุนและการส่งเอกสารต่างๆ ผ่านช่องทางดาวน์โหลดที่ไฟล์ PDF แนบมากับประกาศนี้ 

17 มีนาคม 2566