ประกาศ เรื่อง การให้ทุนพัฒนาวิชาการแก่นักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนพัฒนาวิชาการแก่นักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นเอกสารการสมัคร บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 ดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัครได้ที่ไฟล์ PDF แนบมาดังนี้

1 มีนาคม 2566