คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีประกาศ ดังไฟล์ PDF แนบดังนี้

1 มีนาคม 2566