แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับรางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษา ในงาน CWIE Day

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษา โครงการวันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Day) จัดโดยสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลมี ดังนี้

รางวัลกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผลงานสหกิจศึกษา เรื่อง Process Improvement for Reducing Operation Time of Ion Chromatography

นางสาวนันทภรณ์ เถียรเจริญวงศ์ นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ผลงานสหกิจศึกษา เรื่อง ระบบจัดการและออกแบบลายฉลุ (Stencil) ใช้ในการสั่งซื้อและออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

นางสาวบุญทิรา กันภัย นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์

รางวัล Popular vote

ผลงานสหกิจศึกษา เรื่อง การวิเคราะห์การเกิดเหตุหลังกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองและอัตราค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดีแพ่ง

นางสาวนัฐฌพฬ ตัณฑพาทย์ นางสาวอรอุมา อารีเฉลิม และนางสาวอริตา ชนะชัย นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์

รางวัลกลุ่มนวัตกรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผลงานสหกิจศึกษา เรื่อง Free Mason ระบบเว็บแอปพลิเคชันจัดการโฆษณาและเครื่องมือสำหรับโปรแกรม Unity

นายนโรดม ญาตินิมิตร นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

รางวัล Popular vote

ผลงานสหกิจศึกษา เรื่อง  การตรวจจับและนับปริมาณยานพาหนะจากกล้อง CCTV

นายธีรภัทร์ ละอองดี นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์

ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มา ณ ที่นี้ด้วย สำหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับมหาวิทยาลัย จะเป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันระดับภาคกลางตอนบนต่อไป โดยมีกิจกรรมประกวดการแข่งขันและพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

24 กุมภาพันธ์ 2566

ห้องภาพ